biuro@promit.pl +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12 ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz

Systemy przeciwpożarowe

Instalacje sygnalizacji pożaru (SAP) System SAP ma pozwolić na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju, co umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku ręcznymi środkami gaśniczymi, bądź z pomocą jednostki straży pożarnej System Alarmowania Pożarowego, składający się z szeregu czujek dymowych lub innych elementów wykrywających pożar, zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach, przekazujących sygnał do centrali, która informuje osobę pełniącą nadzór o zagrożeniu.

Gdzie systemy przeciwpożarowe powinny być zainstalowane?


Instalacja SAP obligatoryjnie musi być stosowana w: budynkach handlowych lub wystawowych: jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2, wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2; teatrach o liczbie miejsc powyżej 300; kinach o liczbie miejsc powyżej 600; budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300; salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500; szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku; szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku; domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku; zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku; budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych; budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200; budynkach zamieszkania zbiorowego nie wymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50; archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych; muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej; ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym; centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym; garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną; stacjach metra (kolei podziemnych); dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób; bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2; bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny Zaleca sie stosowanie instalacji SAP w: Magazynach wysokiego składowania Dużych obiektach magazynowych Biurowcach Halach produkcyjnych Serwerowniach Centrach informatycznych Przedszkolach, Hangarach, Magazynach chemicznych.

Jak działa system oddymiania?


Instalacje oddymiania hal i klatek schodowych Instalacja oddymiająca ma zadanie chronić życie ludzi oraz mienie. Odpowiednio zaprojektowany system oddymiania umożliwia ewakuację ludzi z budynku, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie. Instalacja oddymiająca ma zapewnić niezadymioną warstwę powietrza o wysokości min. 2,5 m od podłogi. Wolna od dymu przestrzeń ma umożliwić wszystkim osobom, przedostanie się do bezpiecznego obszaru wzdłuż oznakowanych dróg ucieczki. Badania wykazują, iż osobom znajdującym się w zasięgu pożaru, najbardziej zagraża dym i gazy toksyczne. Większość wszystkich ofiar pożarów budynków umiera w skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi w skutek zadymienia. Możliwe jest jednak podniesienie bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonym budynku poprzez zastosowanie właściwego systemu oddymiania. Mechanizm ten służy do odprowadzania dymu i gorąca, przez co zmniejszona zostaje ilość trujących, lotnych związków, które koncentrują się w zagrożonych strefach.

Dym powstający podczas pożaru w pomieszczeniu oddziałuje na czujnik dymu, który wysyła sygnał do centrali oddymiania, która z kolei uruchamia siłownik elektryczny otwierający otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu. Mechanizm oddymiania uruchomiony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Natomiast całym systemem oddymiania zarządza centrala. W dolnych częściach budynku stosuje się dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze.

Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje oddymiania?


Supermarkety i obiekty handlowe Klatki schodowe Budynki użyteczności publicznej powyżej 12m wysokości Hale produkcyjne Szpitale Garaże podziemne Laboratoria Baseny Hale sportowe i widowiskowe

Instalacje detekcji gazów Instalacje detekcji gazów toksycznych i wybuchowych


Instalacje zapewniają ciągły pomiar powietrza atmosferycznego w celu wykrycia szkodliwych gazów i oparów cieczy palnych oraz wybuchowych, ocenę zagrożenia wybuchowego przy przechowywaniu i rozlewaniu alkoholi. Zabezpieczenia pomieszczeń laboratoryjnych oraz procesów produkcyjnych zakładu przed wybuchem, i zatruciem, ludzi przebywających w pomieszczeniach Wykrywanie toksycznych i szkodliwych dla środowiska nieszczelności czynników chłodniczych. Wczesne ostrzeganie przed potencjalnym zagrożeniem na basenach poprzez wykrywanie wycieków chloru i ozonu. Kontrola poziomu CO w warsztatach samochodowych Kontrola stężenia CH4 w celu oceny stopnia zagrożenia wybuchem. Wykrywanie szkodliwych stężeń H2S, NH3, SO2 i innych w powietrzu w celu ochrony pracowników przed zatruciem.

Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje detekcji gazów?


Parkingi i garaże podziemne Instalacje przemysłowe Magazyny chemiczne Chemiczne zakłady produkcyjne Zakłady przetwórstwa mięsnego Sztuczne lodowiska Hale produkcyjne Szpitale Laboratoria Baseny Warsztaty samochodowe Hale sportowe i widowiskowe Elektrownie i ciepłownie Sterownie wentylacji Oczyszczalnie ścieków Lakiernie. Systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godziach 08:00–15:00

ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz
+48 52 345 34 75
+48 52 345 28 12
Email: biuro@promit.pl