biuro(a)promit.pl +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12 ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz

Systemy Przeciwpożarowe

Firma PROMIT Sp. z o.o. jest Przedsiębiorstwem prywatnym założonym w 1990r. Zgodnie z naszą dewizą wykonujemy kompleksowe usługi projektowe, budowlano-montażowe i konserwacyjne w branży teletechnicznej, elektroenergetycznej systemów przeciwpożarowych i systemów gaszenia

SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

Systemy przeciwpożarowe. Instalacje przeciwpożarowe.
Projektujemy, montujemy, modernizujemy i serwisujemy systemy przeciwpożarowe.

Systemy Przeciwpożarowe - instalacje przeciwpożarowe

System SAP ma pozwolić na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju, co umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku stałymi środkami gaśniczymi, ręcznymi środkami gaśniczymi, bądź z pomocą jednostki straży pożarnej System Alarmowania Pożarowego, składający się z szeregu czujek dymowych lub innych elementów wykrywających pożar, zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach, przekazujących sygnał do centrali, która informuje osobę pełniącą nadzór o zagrożeniu.

Systemy przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe zbudowane są z wielu elementów, które ze sobą współpracują,  tworząc kompleksowy system przeciwpożarowy, który ma na celu minimalizowanie strat materialnych i chronienie ludzi przed skutkami pożaru.

Kluczowe elementy, jakie mogą być częścią systemów przeciwpożarowych:

  1. Detektory dymu i czujniki pożaru: Urządzenia służące do wykrywania dymu, ognia lub podwyższonej temperatury, mogą to być czujniki dymu, czujniki ciepła, czujniki płomieni itp.

  2. Sygnalizacja pożarowa: Systemy alarmowe, takie jak sygnalizatory dźwiękowe, świetlne lub mówiące, które informują ludzi o wykryciu zagrożenia pożarem.

  3. Systemy gaśnicze: (np. systemy tryskaczowe, gaśnice,systemy gazowe, systemy pianowe).

  4. Ochrona pasywna przeciwpożarowa: Elementy konstrukcyjne, takie jak materiały ognioodporne, drzwi przeciwpożarowe, ściany i sufity, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia.

  5. Systemy oddymiania: Urządzenia, które zapewniają kontrolowane usuwanie dymu z budynku, umożliwiając ewakuację i ułatwiając działania ratownicze.

  6. Automatyczne systemy kontrolowania dostępu: Systemy, które regulują ruch ludzi w przypadku pożaru, zapewniając bezpieczną ewakuację i kontrolę nad rozprzestrzenianiem się zagrożenia.

  7. Systemy DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze) zapewniają sprawną ewakuację.


Instalacje przeciwpożarowe

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

Dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwia sprawną ewakuacja osób z budynków, lub ich części, objętych zagrożeniem, przeciwdziała powstawaniu paniki, oraz umożliwia sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze zgodnie z ustawą powinny być stosowane w obiektach:

budynkach handlowych lub wystawowych salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc > 1500 kinach i teatrach o liczbie miejsc > 600 szpitalach i sanatoriach o liczbie lóżek > 200 w budynku budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego stacjach metra (kolei podziemnych) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania > 500 osób

dso

Instalacje oddymiania hal i klatek schodowych

Instalacja oddymiająca ma zadanie chronić życie ludzi oraz mienie. Odpowiednio zaprojektowany system oddymiania umożliwia ewakuację ludzi z budynku, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie. Instalacja oddymiająca ma zapewnić niezadymioną warstwę powietrza o wysokości min. 2,5 m od podłogi. Wolna od dymu przestrzeń ma umożliwić wszystkim osobom, przedostanie się do bezpiecznego obszaru wzdłuż oznakowanych dróg ucieczki. Badania wykazują, iż osobom znajdującym się w zasięgu pożaru, najbardziej zagraża dym i gazy toksyczne. Większość wszystkich ofiar pożarów budynków umiera w skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi w skutek zadymienia. Możliwe jest jednak podniesienie bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonym budynku poprzez zastosowanie właściwego systemu oddymiania. Mechanizm ten służy do odprowadzania dymu i gorąca, przez co zmniejszona zostaje ilość trujących, lotnych związków, które koncentrują się w zagrożonych strefach. Dym powstający podczas pożaru w pomieszczeniu oddziałuje na czujnik dymu, który wysyła sygnał do centrali oddymiania, która z kolei uruchamia siłownik elektryczny otwierający otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu. Mechanizm oddymiania uruchomiony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Natomiast całym systemem oddymiania zarządza centrala. W dolnych częściach budynku stosuje się dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze.

oddymianie

Instalacje detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

Instalacje zapewniają ciągły pomiar powietrza atmosferycznego w celu wykrycia szkodliwych gazów i oparów cieczy palnych oraz wybuchowych, ocenę zagrożenia wybuchowego przy przechowywaniu i rozlewaniu alkoholi. Zabezpieczenia pomieszczeń laboratoryjnych oraz procesów produkcyjnych zakładu przed wybuchem, i zatruciem, ludzi przebywających w pomieszczeniach Wykrywanie toksycznych i szkodliwych dla środowiska nieszczelności czynników chłodniczych. Wczesne ostrzeganie przed potencjalnym zagrożeniem na basenach poprzez wykrywanie wycieków chloru i ozonu. Kontrola poziomu CO w warsztatach samochodowych Kontrola stężenia CH4 w celu oceny stopnia zagrożenia wybuchem. Wykrywanie szkodliwych stężeń H2S, NH3, SO2 i innych w powietrzu w celu ochrony pracowników przed zatruciem. Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje detekcji gazów:

Parkingi i garaże podziemne Instalacje przemysłowe Magazyny chemiczne Chemiczne zakłady produkcyjne Zakłady przetwórstwa mięsnego Sztuczne lodowiska Hale produkcyjne Szpitale Laboratoria Baseny Warsztaty samochodowe Hale sportowe i widowiskowe Elektrownie i ciepłownie Sterownie wentylacji Oczyszczalnie ścieków Lakiernie
psg6000

Kancelaria tajna

„Oświadczamy, że na podstawie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia NR SBPK 021412P, firma Promit Sp.z.o.o w Bydgoszczy posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, w tym do przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych informacji niejawnych do klauzuli POUFNE włącznie”

Projektowanie systemów przeciwpożarowych

Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu usług infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów bezpieczeństwa w obiektach.
Wszyscy projektanci maja odpowiednie uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów przeciwpożarowych, systemów teletechnicznych, systemów kontroli dostępu, systemów DSO.

System przeciwpożarowy budynku jest najważniejszym z systemów bezpieczeństwa budynku, ponieważ od niego zależy zdrowie i życie przebywających w nim ludzi. System przeciwpożarowy musi współdziałać z pozostałymi instalacjami, uwzględniać przepisy prawa, specyfikę budynku czy oczekiwania inwestora, aby skutecznie zapobiegać powstawaniu pożaru, poprzez wczesne wykrycie zagrożenia, poinformowanie odpowiednich służb, skuteczne gaszenie, oddymianie, sprawne ewakuowanie ludzi z zagrożonej strefy, oraz minimalizowanie strat materialnych.
>> Projektowanie systemów przeciwpożarowych >>

Systemy gaszenia gazem

Gaszenie gazem stosowane jest w przypadku niemożności wykorzystania innych tradycyjnych środków gaśniczych z uwagi na charakter pomieszczenia, bądź ze względu na znajdujące się w nich urządzenia. Gaszenie pożarów gazem obojętnym stosuje się w obiektach, w których przechowywane są cenne przedmioty, materiały czy urządzenia, które w kontakcie z wodą mogłyby ulec uszkodzeniu.
>> Systemy gaszenia gazem >>

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Systemy DSO

Głównym zadaniem dźwiękowego systemu ostrzegawczego ( Systemu DSO) jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu, w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnałów z systemu sygnalizacji pożarowej (Systemu SSP) lub w sposób ręczny, przy użyciu mikrofonu. Dźwiękowy system ostrzegawczy obejmuje swoim zasięgiem cały obiekt - wszystkie pomieszczenia, w których przewiduje się przebywanie osób.
>> Systemy DSO >>

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godziach 08:00–15:00

ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz
+48 52 345 34 75
+48 52 345 28 12
Email:biuro@promit.pl