biuro@promit.pl +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12 ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz

Promit Systemy Przeciwpożarowe

Firma PROMIT Sp. z o.o. jest Przedsiębiorstwem prywatnym założonym w 1990r. Zgodnie z naszą dewizą wykonujemy kompleksowe usługi projektowe, budowlano-montażowe i konserwacyjne w branży teletechnicznej, elektroenergetycznej systemów przeciwpożarowych i systemów gaszenia

SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE - projekt dostawa i montaż, serwis

Systemy przeciwpożarowe. Instalacje przeciwpożarowe.
Projektujemy, montujemy, modernizujemy i serwisujemy systemy przeciwpożarowe.

Systemy Sygnalizacji Pożaru SAP

System SAP ma pozwolić na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju, co umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku stałymi środkami gaśniczymi, ręcznymi środkami gaśniczymi, bądź z pomocą jednostki straży pożarnej System Alarmowania Pożarowego, składający się z szeregu czujek dymowych lub innych elementów wykrywających pożar, zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach, przekazujących sygnał do centrali, która informuje osobę pełniącą nadzór o zagrożeniu.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

Dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwia sprawną ewakuacja osób z budynków, lub ich części, objętych zagrożeniem, przeciwdziała powstawaniu paniki, oraz umożliwia sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze zgodnie z ustawą powinny być stosowane w obiektach:

budynkach handlowych lub wystawowych salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc > 1500 kinach i teatrach o liczbie miejsc > 600 szpitalach i sanatoriach o liczbie lóżek > 200 w budynku budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego stacjach metra (kolei podziemnych) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania > 500 osób

Instalacje oddymiania hal i klatek schodowych

Instalacja oddymiająca ma zadanie chronić życie ludzi oraz mienie. Odpowiednio zaprojektowany system oddymiania umożliwia ewakuację ludzi z budynku, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie. Instalacja oddymiająca ma zapewnić niezadymioną warstwę powietrza o wysokości min. 2,5 m od podłogi. Wolna od dymu przestrzeń ma umożliwić wszystkim osobom, przedostanie się do bezpiecznego obszaru wzdłuż oznakowanych dróg ucieczki. Badania wykazują, iż osobom znajdującym się w zasięgu pożaru, najbardziej zagraża dym i gazy toksyczne. Większość wszystkich ofiar pożarów budynków umiera w skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi w skutek zadymienia. Możliwe jest jednak podniesienie bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonym budynku poprzez zastosowanie właściwego systemu oddymiania. Mechanizm ten służy do odprowadzania dymu i gorąca, przez co zmniejszona zostaje ilość trujących, lotnych związków, które koncentrują się w zagrożonych strefach. Dym powstający podczas pożaru w pomieszczeniu oddziałuje na czujnik dymu, który wysyła sygnał do centrali oddymiania, która z kolei uruchamia siłownik elektryczny otwierający otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu. Mechanizm oddymiania uruchomiony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Natomiast całym systemem oddymiania zarządza centrala. W dolnych częściach budynku stosuje się dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze.

Instalacje detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

Instalacje zapewniają ciągły pomiar powietrza atmosferycznego w celu wykrycia szkodliwych gazów i oparów cieczy palnych oraz wybuchowych, ocenę zagrożenia wybuchowego przy przechowywaniu i rozlewaniu alkoholi. Zabezpieczenia pomieszczeń laboratoryjnych oraz procesów produkcyjnych zakładu przed wybuchem, i zatruciem, ludzi przebywających w pomieszczeniach Wykrywanie toksycznych i szkodliwych dla środowiska nieszczelności czynników chłodniczych. Wczesne ostrzeganie przed potencjalnym zagrożeniem na basenach poprzez wykrywanie wycieków chloru i ozonu. Kontrola poziomu CO w warsztatach samochodowych Kontrola stężenia CH4 w celu oceny stopnia zagrożenia wybuchem. Wykrywanie szkodliwych stężeń H2S, NH3, SO2 i innych w powietrzu w celu ochrony pracowników przed zatruciem. Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje detekcji gazów:

Parkingi i garaże podziemne Instalacje przemysłowe Magazyny chemiczne Chemiczne zakłady produkcyjne Zakłady przetwórstwa mięsnego Sztuczne lodowiska Hale produkcyjne Szpitale Laboratoria Baseny Warsztaty samochodowe Hale sportowe i widowiskowe Elektrownie i ciepłownie Sterownie wentylacji Oczyszczalnie ścieków Lakiernie

Kancelaria tajna

„Oświadczamy, że na podstawie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia NR SBPK 021412P, firma Promit Sp.z.o.o w Bydgoszczy posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, w tym do przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych informacji niejawnych do klauzuli POUFNE włącznie”

Kontakt

Zapraszamy do kotakt od poniedziałku do piątku w godziach 08:00–15:00